Странджа

Актуално:

В съпътстващата програма на фолкролния фестивал "Странджа пее", който ще се проведе на 19, 20 и 21 юни в с. Граматиково се включва и дирекцията на ПП „Странджа”. Пред участниците във фестивала и гостите му ще бъдат представени 3 пешеходни маршрута с водачи-интерпретатори.
 

Обществени поръчки - профил на купувач

Предметът на поръчката е „Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, състоящи се от следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изработване, доставяне и монтиране на материали, модули, експонати и технически средства за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“, град Ахтопол съгласно одобрена концепция
Обособена позиция 2: Обновяване на експозицията в ИПЦ Малко Търново, съгласно одобрена концепция
Обособена позиция 3: Допълване на експозицията по разработена концепция в ИПЦ Граматиково
Обособена позиция 4: Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“ – гр. Ахтопол
Дата на публикуване: 16.06.2015 г.
________________________________________
Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на информационни материали и на 5 броя интерпретативни програми“, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Тиражиране и доставка на информационни материали /дизайн, предпечатна обработка, печат и доставка/;
Обособена позиция №2 - Тиражиране на 5 /пет/ броя интерпретативни програми, изработка и доставка на материали и оборудване, необходими за тяхното реализиране.
Дата на публикуване: 12.06.2015 г.
________________________________________
Предметът на поръчката е „Извършване на дейности в изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““ по опазване на целеви видове – бръмбара-отшелник Osmoderma eremitа и пещерните видове прилепи в Природен парк „Странджа”, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Ограждане на микрохабитати на бръмбара-отшелник Osmoderma eremitа;
Обособена позиция №2 – Изработка и монтиране на селективни решетки на входовете на 2 /два/ броя пещери в района на Природна забележителност „Пещери и извори на р.Младежка“, маркиране на хралупати дървета, като подходящи местообитания на горски видове прилепи и поставяне на къщички за прилепи в м. Пропада /в землището на гр. Малко Търново/ и м. Богородишки дол /в землището на с. Кости/.
Дата на публикуване: 12.06.2015 г.

Предметът на поръчката е: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция 1: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“;

Обособена позиция 2: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“.

Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““.
Дата на публикуване: 12.05.2015 г.
________________________________________

ПРЕДМЕТ: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки;
Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване  на 15 броя чешми;
Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

Дата на публикуване: 10.03.2015 г.

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:
 Обособена позиция 1:Изготвяне, тиражиране  и доставка на презентационни, печатни и сувенирни материали и продукти за представяне на Природен Парк „Странджа“ в туристически изложения /борси/;
 Обособена позиция 2: Изготвяне, тиражиране  и доставка на рекламно-информационен филм и кратък, рекламен спот за Природен парк „Странджа”.
 
Дата на публикуване: 10.03.2015 г.
Предметът на поръчката е „Реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части, за разширяване и  надграждане на съществуващия Разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове с площ от 4 декара, който се разширява и надгражда с имот с площ от 8 декара, находящ се в имот №001152 в землището на с. Граматиково (местност  Качул), община Малко Търново, област Бургас, и изграждане на охранителна система и охрана на Разсадника за редки и защитени видове, местност Качул, с. Граматиково, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““.
Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, както следва:
    Обособена позиция № 1 – Реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части, за разширяване и  надграждане на съществуващия Разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове с площ от 4 декара, който се разширява и надгражда с имот с площ от 8 декара, находящ се в имот №001152 в землището на с. Граматиково (местност  Качул), община Малко Търново, област Бургас
    Обособена позиция № 2 – Изграждане на охранителна система и охрана на Разсадник за редки и защитени видове, местност Качул, с. Граматиково, община Малко Търново
Дата на публикуване: 24.02.2015 г.

ПРЕДМЕТ: Реализиране на работен проект за извършване на ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на град Ахтопол и преустройство в Информационно посетителски център „Приморска Странджа” и офис на Дирекция Природен Парк „Странджа” във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Дата на публикуване: 14.01.2015 г.


Предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на сграда на Информационно-посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели;

Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа;

Обособена позиция 3: Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно-посетителски център на Парка – „Горска сбирка“ в село Граматиково.

Предмет: Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

Предмет: Проектиране, създаване и оборудване  на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания: м. Ковач - по р. Велека, м. Качул - до „Разсадник” и край с. Младежко - до „ПЗ Изворите на р. Младежка”
ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа)  и залесяване с местни растителни видове

ПРОМЕНЕНА обществена поръчка с ПРЕДМЕТ : Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа)  и залесяване с местни растителни видове.

 

ПРОМЕНЕНА обществена поръчка с ПРЕДМЕТ :  Рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа)  и залесяване с местни растителни видове

Изтеглете текста на отговорa от тук:  

http://www.strandja.bg/uploads/docs/2014_12_09_Otgovori_vaprosi_32_4.jpg

 

Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура)   ПРЕДМЕТ :  Рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език
Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура)   ПРЕДМЕТ :  Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа)  и залесяване с местни растителни видове:

Разработване на 10 /десет/ броя тематични мултимедийни презентации за природозащитната стойност на Природен Парк “Странджа“ - опазване и възстановяване на целеви видове и местообитания, устойчиво развитие на региона с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD.

 

Предмет: Разработване на 10 /десет/ броя тематични мултимедийни презентации за природозащитната стойност на Природен Парк “Странджа“ - опазване и възстановяване на целеви видове и местообитания, устойчиво развитие на региона с прилагане на компютърни технологии  с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на  DVD

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
Обществена поръчка с предмет „ ИЗработване и монтиране на територията на Природен парк „Странджа” на : Обособена позиция 1 : 60 / шестдесет / броя дървени информационни табели и 40 / четиридесет / броя дървени информационно – указателни табели за защитени местности и природни забележителности. Обособена позиция 2 : 38 / тридесет и осем / броя дървени информационни табели, свързани с реализиране на мерки за опазване и възстановяване на целеви видове по проект „ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа.

До

Участниците в обществена поръчка

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 ОТНОСНО: Обществена поръчката за Покана за представяне на оферта (чрез публична покана) с Предмет: Проектиране по 2 обособени позиции по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състояща се от: Обособена позиция 1: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за възстановяване на въжен мост на река Велека в местността Ковач; Обособена позиция 2: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за изграждане на 3 броя  дървени  наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и ЗМ Силистар, с размери  4 х 4 м, 5 броя дървени  погледни места, подсилени с метална конструкция  - м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари  за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол

Предмет: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за възстановяване на въжен мост на река Велека в местността Ковач
Обособена позиция 2: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за изграждане на 3 броя  дървени  наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и ЗМ Силистар, с размери  4 х 4 м, 5 броя дървени  погледни места, подсилени с метална конструкция  - м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари  за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол
Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на постъпилите оферти за открита обществена поръчка с предмет: "Изработване и монтиране на територията на Природен парк „Странджа“ на: Обособена позиция 1: 60 /шестдесет/ броя дървени информационни табели и 40 /четиридесет/ броя дървени информационно – указателни табели за защитени местности и природни забележителности и Обособена позиция 2: 38 /тридесет и осем/ броя дървени информационни табели, свързани с реализиране на мерки за опазване и възстановяване на целеви видове по Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”“, обявлението за която е публикувано в сайта на АОП на 16.06.2014 г.

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

Предмет: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за възстановяване на въжен мост на река Велека в местността Ковач
Обособена позиция 2: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за изграждане на 3 броя  дървени  наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и ЗМ Силистар, с размери  4 х 4 м, 5 броя дървени  погледни места, подсилени с метална конструкция  - м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари  за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол

 

С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се в разработване на специализирана образователна програма  ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” ще се проведе на 01.07.2014 г. от 13:30 ч. в офиса на ДПП „Странджа”,  гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1.

 

Обособена позиция 1: Създаване  на 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки, билки и 5 броя туристически маршрути от брега на Черно море към Странджа планина  
в частта: Реализиране на проектите - създаване на 10 маршрута по разработни проекти, в т.ч. 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки и билки с обща дължина около 27,0 км и 5 броя туристически маршрути от брега на Черно море към Странджа планина с обща дължина около 45,5 км.

.
Обособена позиция 2: Създаване  на опознавателен маршрут „В царството на зелениката”(землището на с.Кондолово) по съществуващ маршрут с дължина около 8 км, на територията на Природен Парк ”Странджа”
в частта: Реализиране на Работния проект за опознавателен маршрут „В царството на зелениката”(землището на с. Кондолово)

 

Обособена позиция 1: 60 /шестдесет/ броя дървени информационни табели и 40 /четиридесет/ броя дървени информационно–указателни табели за защитени местности и природни забележителности


Обособена позиция 2: 38 /тридесет и осем/ броя дървени информационни табели, свързани с реализиране на мерки за опазване и възстановяване на целеви видове по Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”“

 

Обособена позиция 1: Създаване  на 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки, билки и 5 броя туристически маршрути от брега на Черно море към Странджа планина  
в частта: Реализиране на проектите - създаване на 10 маршрута по разработни проекти, в т.ч. 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки и билки с обща дължина около 27,0 км и 5 броя туристически маршрути от брега на Черно море към Странджа планина с обща дължина около 45,5 км
Обособена позиция 2: Създаване  на опознавателен маршрут „В царството на зелениката”(землището на с.Кондолово) по съществуващ маршрут с дължина около 8 км, на територията на Природен Парк ”Странджа”
в частта: Реализиране на Работния проект за опознавателен маршрут „В царството на зелениката”(землището на с. Кондолово)

 

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се в разработване на специализирана образователна програма ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „а” ЧЛ.101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР С ПРЕДМЕТ:

 Изграждане и монтиране на място на посетителски дървени скари, перила, кътове за отдих и пешеходни мостове и 12 броя дървени табели на територията на Природен парк „Странджа“ на конкретни места, указани от Възложителя.”, по ПРОЕКТ LIFE08 NAT/BG/000281 “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 11 ТИПА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ КРАЙ РЕКИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ В 10 НАТУРА 2000 МЕСТА В БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ”, СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА ЛАЙФ+ НА ЕС

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция на природен парк Странджа прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка   с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване, на основание чл.39, ал.2, т.2 от ЗОП.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на стоки във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."със следните обособени позиции: I обособена позиция:  Доставка на оборудване и материали, необходими за образователни дейности и интерпретативни програми; II обособена позиция: Доставка на технологично оборудване и обзавеждане за разсадник; III обособена позиция:  Доставка и монтаж на оборудване за управление на проект 

 

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се в разработване на специализирана образователна програма ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

 

 

ПРЕДМЕТ: Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се в разработване на специализирана образователна програма ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

 

ПРЕДМЕТ: Доставка на стоки във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." със следните обособени позиции: I обособена позиция:  Доставка на оборудване и материали, необходими за образователни дейности и интерпретативни програми ;II обособена позиция: Доставка на технологично оборудване и обзавеждане за разсадник; III обособена позиция:  Доставка и монтаж на оборудване за управление на проектa

 

Предмет: „Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания: м. Ковач – по р. Велека, м. Качул – до „Разсадника” и край с. Младежко – до природна забележителност "Изворите на река Младежка", във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа"

 

Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, търси


ТЪРСИ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, който да разработи идейна концепция за създаване  на ИПЦ „Приморска Странджа” на първи етaж и дворното пространство на сграда „бивше кметство” в град Ахтопол.

 

Ако приемете предизвикателството да представите  Странджа по нов, модерен и забавен начин.

Ако знаете как да съчетаете вековната история на Странджа планина с новите технологии.

Ако имате опит в разработването на атрактивни иновативни центрове и информационно посетителски центрове.

Ако искате да направим заедно нов прочит на миналото, настоящето и бъдещето на природен парк „Странджа”,  моля  изпратете по електронната поща актуална професионална автобиография, портфолио, както и други документи, които доказват вашия опит.

 

ПРЕДМЕТ: Рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и изграждане на цялостна система за електронно представяне с хардуерно и софтуерно обезпечаване
Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване

 

            Дирекция Природен парк „Странджа“ търси изпълнител за изготвяне на Работен проект по всички необходими части за извършване на Ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на град Ахтопол, и преустройство в  Информационно посетителски център „Приморска Странджа” и офис на ДПП «Странджа» в гр. Ахтопол, представляваща двуетажна масивна сграда с идентификатор 00878.501.112.1 по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево, област Бургас, с адрес: гр. Ахтопол, ул. „Странджа“ № 18, НТП административна, делова сграда със застроена площ 141 кв.м, построена в Поземлен имот(ПИ) с идентификатор 00878.501.112 по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево, област Бургас.

 

Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката: 17500,00 лв.

Срок за изпълнение: до 40 дни

 

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Природен парк „Странджа“ с обща дължина 110 км (гр. Малко Търново – с. Сливарово – с. Кости и с. Кости – местн. Качул – с. Заберново – до местн. Петрова нива – с. Звездец – с. Младежко)

 

 

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Природен парк „Странджа“ с обща дължина 110 км (гр. Малко Търново – с. Сливарово – с. Кости и с. Кости – местн. Качул – с. Заберново – до местн. Петрова нива – с. Звездец – с. Младежко)

 

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Природен парк „Странджа“ с обща дължина 110 км (гр. Малко Търново – с. Сливарово – с. Кости и с. Кости – местн. Качул – с. Заберново – до местн. Петрова нива – с. Звездец – с. Младежко)

 

 

Предмет: Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Природен парк „Странджа“ с обща дължина 110 км (гр. Малко Търново – с. Сливарово – с. Кости и с. Кости – местн. Качул – с. Заберново – до местн. Петрова нива – с. Звездец – с. Младежко)

 

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ по процедура с предмет: „Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания: м. Ковач – по р. Велека, м. Качул – до „Разсадника” и край с. Младежко – до ПЗ "Изворите на река Младежка", във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.

Въпрос: Има ли скици на самите терени, на който трябва да се разположат кътовете за отдих или приблизителна на каква площ архитекта да разположи елементите.

 

Предмет: „Изготвяне на аудио пътеводители за 5 / пет / туристически маршрута по  проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.

 

Предмет: „Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания: м. Ковач – по р. Велека, м. Качул – до „Разсадника” и край с. Младежко – до ПЗ "Изворите на река Младежка", във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.

 

Поръчката се възлага във връзка с нуждите на финансирания по ОП ЮИЕ и проект „Better managеment  and implementation of NATURa 2000 sites със съкратено име BE-NATUR и  код на проекта SEE/B/0008/2.3/X.

 

Дирекция на Природен парк Странджа уведомява всички участници в процедурата по открита обществена поръчка с предмет "Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на Проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа" със следните две обособени позиции: I обособена позиция: Разработване на специализирана образователна програма "Природата на Странджа" по проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа" и II обособена позиция: Разработване на 5 (пет) броя интерпретативни програми по проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа", че с Решение № 132-ОПОС-3/06.12.2013 г. е прекратена обществената поръчка в частта по Обособена позиция I: Разработване на специализирана образователна програма "Природата на Странджа", на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

 

Уважаеми участници в открита процедура с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ със следните обособени позиции:

I обособена позиция:  Разработване на специализирана образователна програма  ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””;

II обособена позиция: Разработване на 5 (пет) броя интерпретативни програми по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен Парк „Странджа””.

 

Предмет: „Избор на изпълнител за Изготвяне на концепция на информационно-посетителски център (ИПЦ) и работен проект по всички необходими части за преустройство на обособени части от триетажна сграда Бургас с идентификатор 07079.610.207.1, заедно с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.610.207

 

1. Обща информация  за ДПП ”Странджа”

Дирекцията на Природен парк “Странджа”  е структура към  Изпълнителната агенция по горите / Министерството на земеделието и храните.  Тя е третостепенен разпоредител на бюджетни средства.

Освен финансиране от Републиканския бюджет, ДПП ”Странджа” усвоява средства от оперативни програми и други донори. Дирекцията не разполага с нормативна база за формиране на приходи от своята дейност. Съгласно статута на ДПП всички приходи, генерирани на място от Дирекцията – продажба на рекламни материали, туристически услуги и др., се внасят в Изпълнителната агенция по горите .

Седалището на ДПП ”Странджа” е  в  гр. Малко Търново, има клон в гр.Царево.

Към дирекцията работят Информационно-посетителски център град М. Търново, Информационно-посетителски център в село Граматиково и Специализиран разсадник за редки видове в м. Качул.

В Дирекцията работят 10 човека.

Природен парк „Странджа„ е най-голямата защитена територия в Република България (1 161 кв.км – 1 % от площта на страната) и е разположен в границите на общините М.Търново, Царево и Приморско.

В съответствие с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП основните функции на дирекцията се свеждат до:

  • изпълнение на Плана за управление на парка;
  • контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството и охраната на територията на Парка във връзка с опазването на биологичното разнообразие;
  • наблюдение върху състоянието на биологичното разнообразие;
  • планиране и организиране на научни изследвания, образователни програми, пропагандни дейности;
  • организиране на посетителски и информационни центрове;
  • организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие;
  • развитие на туризма и рекреацията на територията на парка и околопарковите зони;
  • поддържане на архив и база данни за територията на природния парк;
  • организиранe и реализация на дейности по опазването на културноисторическото наследство съвместно с местните органи и поделения на МК.

2. Нормативна уредба на СФУК

Документът трябва да бъде  в съответствие със ЗФУКПС, методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол във връзка със Закона за горите и Закона за Защитени територии.

 

I обособена позиция:  Разработване на специализирана образователна програма  ”Природата на Странджа” по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””,

II обособена позиция: Разработване на 5 (пет) броя интерпретативни програми по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен Парк „Странджа””

 

Предмет: „Избор на изпълнител за Изготвяне на концепция на информационно-посетителски център (ИПЦ) и работен проект по всички необходими части за преустройство на обособени части от триетажна сграда Бургас с идентификатор 07079.610.207.1, заедно с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.610.207

 

във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции: 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изготвяне доклад за състоянието на популациите на целевите видове хищници: вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes).

 

Комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:

 

 

Предмет: „Избор на изпълнител за Изготвяне на концепция на информационно-посетителски център (ИПЦ) и работен проект по всички необходими части за преустройство на обособени части от триетажна сграда в гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.207.1, заедно с поземлен имот с идентификатор 07079.610.207

 

Предмет: „Избор на изпълнител за Създаване на стратегия за природосъобразен туризъм. Изготвяне План за управление на Туристическия поток в Парка. Разработване на концепция за развитие на мрежа от туристически маршрути във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа””,

 

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

Уважаеми Дами и Господа,  
С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на 5 /пет/ броя тематични дни на Природен парк “Странджа””ще се проведе на 27.08.2013 г. от 13:30 ч. в офиса на ДПП „Странджа”,  гр. Малко Търново, ул. "Янко Маслинков" № 1.

 
Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, а именно: Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на местообитание с код 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Синя хвойна“ и набелязване на мерки за опазване и възстановяване;

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на 5 /пет/ броя тематични дни на Природен парк “Странджа  във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” даваме следните уточнения:

 

 

Уважаеми Дами и Господа,  

С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на предвидените мерки за публичност и информираност във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

Предмет: „Избор на  изпълнител за изготвяне на концепции за обновяване на ИПЦ Малко Търново, допълване на ИПЦ Граматиково, зала за образователни дейности и зала за срещи и обучения в централния офис на ДПП „Странджа” в град Малко Търново, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа"

 

 

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

ПРЕДМЕТ: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, а именно:
    
Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на местообитание с код 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Синя хвойна“ и набелязване на мерки за опазване и възстановяване;

 

 

Предмет: „Проектиране и създаване на интерпретативни туристически и опознавателни маршрути в Природен парк „Странджа“ във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“,

Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

Предмет : „Избор на изпълнител за УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР при проектиране и изграждане на обекти и/или ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на работни проекти в съответствие със ЗУТ по дейности от Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””.


Поръчката се възлага във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

 

Уведомяваме всички участници за изменение на Поръчката. Поради допусната  техническа грешка е  коригиран Образец 2 – Ценово предложение от Документацията за участие в горецитираната  открита процедура.

 

Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител за провеждане на предвидените мерки за публичност и информираност във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””даваме следните уточнения:

Решение за прекратяване на открита процедура с предмет "Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк Странджа", във връзка с изпълнение на проект "Устройство и устойчиво управление на ПП "Странджа"

за следната обособена позиция:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II: Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на местообитание с код 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Синя хвойна“ и набелязване на мерки за опазване и възстановяване;

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа,  
С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа - сформиране на Обществен консултативен съвет”

 

Уважаеми Дами и Господа,  
С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк “Странджа

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:


     I. обособена позиция:  Изготвяне на доклад за оценка състоянието  на водните костенурки (Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis, L., 1758) и Каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata, Valenciennes, 1833)) и техните местообитания, както и набелязване на мерки за опазване и възстановяване.

 
     II. обособена позиция: Изготвяне доклад за състоянието на популациите на целевите видове хищници: вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes).

 

Предмет :„ Доставка на необходимото техническо оборудване и материали за изпълнението на дейност: 1.8 Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху популациите на водните костенурки (обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis, L., 1758), каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata, Valenciennes, 1833) по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.“.

 

Относно: публична покана за представяне на оферта с предмет: Доставка на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на дейност: Превантивно опазване популациите на  целевите видове хищници: (вълк(Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра(Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes) по Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработка, доставка и монтаж на техническо оборудване – Фотокапани – 19 броя и мобилен DVR – 1 брой с две камери; Обособена позиция 2: Доставка на техническо оборудване – Бинокъл - 1 брой, Нотбук – 1 брой и Зарядни устройства – 3 броя“.

 

ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на 5 /пет/ броя тематични дни на Природен парк “Странджа””

 

Предмет :„ Доставка на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на дейност: Превантивно опазване популациите на  целевите видове хищници: (вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes) по Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработка, доставка и монтаж на техническо оборудване – Фотокапани – 19 броя и мобилен DVR – 1 брой с две камери; Обособена позиция 2: Доставка на техническо оборудване – Бинокъл - 1 брой, Нотбук – 1 брой и Зарядни устройства – 3 броя“.

 

Предмет :„ Доставка на необходимото техническо оборудване и материали за изпълнението на дейност: 1.8 Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху популациите на водните костенурки (обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis, L., 1758), каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata, Valenciennes, 1833) по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.“.

 

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за провеждане на предвидените мерки за публичност и информираност във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” по обособени позиции, както следва: I обособена позиция:  Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на целевите дюнни местообитания: - Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) – код (по Дир. 92/43 на ЕС и ЗБР) 2120; - Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) – код 2130;- Облесени дюни – код 2180)  и Набелязване на мерки за опазване и възстановяване на изброените дюнни местообитания; II обособена позиция:Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на местообитание с код 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  в ПЗ „Синя хвойна“ и набелязване на мерки за опазване и възстановяване; III обособена позиция:Изготвяне на оценка и  доклад за състоянието на низинни сенокосни ливади (код 6510) и свързаните с тях видове птици - ливаден дърдавец (Crex crex), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), малък креслив орел (Aquila pomarina) и малък орел (Hieraaetus pennatus); IV обособена позиция: Изготвяне на оценка и доклад за въздействието върху популацията и местообитанията на бръмбара Osmoderma eremita, включващ набелязване на мерки за дългосрочно опазване и  Закупуване на необходимото оборудване за това (феромонни капани, феромони и др.); V обособена позиция: Изготвяне наоценка и доклад за състоянието на популациите на прилепите и техните местообитания - в м. Изворите на р. Младежка, м. Пропада, м. Богородишки дол - Кости, м. Триречието.VI обособена позиция: Локализиране и оценка на проблемните точки  от електропреносната мрежа на територията на ПП Странджа с цел обезопасяване, свързано с опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици; VII обособена позиция: Локализиране и оценка на конфликтните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка; VIII обособена позиция: Оценка и доклад за състоянието на Европейски сухи ерикоидни съобщества (код 4030) в горския фонд  и Набелязване на мерки за опазване и възстановяване на целевото местообитание.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП със следните обособени позиции:

I. обособена позиция:  Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на карстови зони (м. Изворите на р. Младежко, район Триречие, м. Докузак, м. Църногорово) -  като растителни местообитания на стръмни скали, на каменисти пустоши, и като местообитания на костенурки (Testudo sp.), вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus), странджански дъб (Quercus hartwissiana), странджански чай (Sideritis syriaca) и др., подложени на антропогенен натиск. 

            II. обособена позиция: Изготвяне на оценка и доклад за състоянието на засегнатите от инвазивни видове площи в ПП Странджа, Набелязване на изпълними и ефективни мерки за борба с инвазивните видове по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка, Резовска и Създаване на специфична ефективна технология за унищожаване на инвазивни видове в Парка.

 

Отговор: Постъпили въпроси от участник в открита обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа - сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

 

ПРЕДМЕТ : „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”

 

(чрез открита процедура)

ПРЕДМЕТ : „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”

 

(чрез открита процедура)

ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа -сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа.

 

ПРЕДМЕТ : „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”

 

ПРЕДМЕТ : „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”

 

Предмет : „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:

 

ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на модел за устойчиво управление на Природен Парк Странджа -сформиране на Обществен консултативен съвет“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа.

(чрез публична покана)

Предмет :„Доставка на оборудване за организацията и управлението на проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

(чрез открита процедура)

Предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:

(чрез публична покана)

Предмет: „Избор на Експерт Интерпретация и Образователни дейности” за участие в управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа

(чрез открита процедура)

Предмет : „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, със следните обособени позиции:

(чрез публична покана)

Предмет :„Доставка на оборудване за организацията и управлението на проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

(чрез публична покана)

Предмет : Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”

(чрез публична покана)

Предмет : „Доставка на канцеларски материали необходими за изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа””, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

( чрез публична покана)

Предмет : „Избор на ”Експерт строителство” за участие в управление и изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

за юридически услуги по проект "Устойчиво управление и устройство на природен парк "Странджа"
за строителство чрез открита процедура
Доставка на специализирано оборудване с три обособени позиции
Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа
Относно: отваряне и оповестяване на ценовите оферти за МОП, което ще се състои на 20.12.2011 г.
Относно: отваряне и разглеждане на офертите за МОП, което ще се състои на 19.12.2011 г.
по открит конкурс с предмет: „Изграждане на специализиран разсадник и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк Странджа”. Обявлението за малка обществена поръчка по НВМОП е с партида в АОП № 457006 от 11.11.2011 г.
Покана от Дирекция на Природен парк „Странджа” за представяне на оферта за сключване на договор за предоставяне на услуга „Одит”

ПОКАНА

От Дирекция на Природен парк „Странджа”

Адрес: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков 1, ЕИК 102664798

За представяне на оферти за сключване на договор за предоставяне на услуги с предмет „Изработка на материали и експонати за експозиция „Редки и защитени видове на Странджа”.

 

Дирекцията на Природен парк „Странджа” обявява продължаване на срока за набиране на оферти за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол”
Покана за „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол

English Българкси