Странджа

Актуално:

В съпътстващата програма на фолкролния фестивал "Странджа пее", който ще се проведе на 19, 20 и 21 юни в с. Граматиково се включва и дирекцията на ПП „Странджа”. Пред участниците във фестивала и гостите му ще бъдат представени 3 пешеходни маршрута с водачи-интерпретатори.
Днес Регионалната дирекция по горите – Бургас и дирекцията на ПП „Странджа” откриха инициативата на Изпълнителна агенция по горите и Министерството на земеделието и храните "Горски инспектор за един ден".

Инж. Димо Димов е новият директор на дирекцията на ДПП „Странджа”. Той беше представен днес в дирекцията от началника на правният отдел на Изпълнителната агенция по горите Тодор Богомилов.

Текущи проекти

BeNatur - Jointly for our common future

ДПП Странджа работи от 2011 г. по  изпълнението на международен проект, финансиран по Оперативна  програма „Югоизточна Европа”. Наименованието на Проекта е  „Better management and implementation of NATURa 2000 sites” (BE-NATUR), или:  
По-добро управление и прилагане на мерките за защита в  зоните от мрежата Натура 2000.

Обща информация за Проекта:

Дейностите по Проекта в Странджа са насочени към определяне съвременното състояние, заплахите и мерките за опазване на дюните, на блатните костенурки и на белите щъркели.

В рамките на проекта  Дирекцията на Парка ще работи за  дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите  10% от българското Черноморското крайбрежие.

Друга основна цел на проекта е да повиши осведомеността  сред широк кръг заинтересовани страни за възможностите на за развитие на устойчивия туризъм и биологично земеделие в  зоните от Натура 2000 мрежата и Парк Странджа.

В проекта,  участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea).
(http://www.be-natur.it/partnership.html, http://www.be-natur.it/downloads/Be_Natur-Brochure-web.pdf)

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г.  Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 194,870 €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.

Повече за проекта,  и за  актуални събития, можете да научите от  представителната страница

http://www.be-natur.it/

Материали за Проекта, включително и на български език, можете да намерите на адрес:

http://www.be-natur.it/downloads.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Нов проект по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."


Дирекция на Природен парк "Странджа" стартира работа по нов проект по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 ope.moew.government.bg.

Дирекция на Природен парк „Странджа” стартира работа по нов проект по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.

Проектът е на стойност 7 821 000 лв. и с продължителност 3 години.

Описание на дейностите по проекта

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
1.1. Опазване и създаване възможност за самовъзстановяване на дюнни местообитания на бели, сиви и облесени дюни (код по Дир. 92/43 и ЗБР: 2120; 2130 и 2180)
1.2. Възстановяване на защитеното местообитание с код по Дир 92/43 и ЗБР 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик в ПЗ „Синя хвойна“ - в ДГС М. Търново
1.3. Превантивна защита на защитеното местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади и свързаните с него популации на защитени видове птици ливаден дърдавец, черен щъркел, бял щъркел, малък креслив орел, малък орел в участъци по р.Велека (Кости - Синеморец), Църногоровска река, р.Младежка, р. Суоксу, крайбрежието на ЗМ Устие на р. Велека и ЗМ Силистар.
1.4. Опазване и възстановяване на карстови зони - като растителни местообитания на стръмни скали, на каменисти пустоши, и като местообитания на костенурки, вдлъбнаточел смок, странджански дъб, странджански чай и др., подложени на антропогенен натиск.
1.5. Ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове - дървесно храстови (айлант, аморфа) и тревисти (Рhytolacca americanа, Bidens sp. и др), по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка, Резовска.
1.6. Увеличаване на площите, заети с полуестествени съобщества на целеви за опазване видове растения – странджанска боровинка, гола кумарка, пирен, калуна, зеленика странджански дъб, заедно със съпътстващи горскоплодни (мушмула, скоруша, зеленика, лавровишня) и др.
1.7. Опазване и подобряване стабилонстта на популацията на бръмбара Osmoderma eremita чрез устойчиво управление на естествените хабитати на вида - стари широколистни гори, покрайнини на гори и брегове на реки
1.8. Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху популациите на водните костенурки (обикновена блатна костенурка, каспийска блатна костенурка).
1.9. Опазване и подобряване на популациите на прилепите в ПП Странджа
1.10. Превантивно опазване популацията на целевите видове хищници (вълк, видра, пъстър пор, златка).
1.11. Обезопасяване на проблемни точки от електропреносната мрежа за опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици
1.12. Определяне и намаляване на конфликтните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка
1.13. Подобряване състоянието на Европейски сухи ерикоидни съобщества в горския фонд чрез пашуване.
2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
2.1. Проектиране и създаване на 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки, билки ( землищата на Малко Търново, Синеморец, Кости, Заберново, Бръшлян) и 5 броя туристически маршрути от брега на морето към планината / в землището на Резово,Варвара, Ахтопол /
2.2. Маркиране границите на парка. Проектиране, изработване и монтиране на входни табла за Парка- 5 бр. главни и 5 второстепенни. Проектиране и монтиране на рекламни пана за Парка 5 броя в населените места – гр.Малко Търново, с.Граматиково, с.Звездец, с. Заберново, гр. Ахтопол;
2.3. Маркиране, подновяване на маркировка и обезопасяване на съществуващите туристически маршрути -150 км, представящи основните местообитания в Парка
2.4. Проектиране и създаване на опознавателен маршрут „В царството на зелениката”
2.5. Проектиране и изграждане на горски образователен маршрут „По короните на дърветата”
2.6. Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Парка. (Малко Търново – Сливарово – Кости; Кости – Качул – Заберново – Младежко)
2.7. Проектиране и създване на информационни точки в 18 населени места в Парка
2.8. Ремонт на съществуваща запустяла сграда, оборудване и обслужване на офис за управление и за информационен център на Парка в областния център – гр. Бургас
2.9. Изработване и монтиране на дървени информационни табели за Парка - 60 броя и Изработване и монтиране на информационно – указателни табели за защитени местности, природни забележителтости - 40 броя
2.10. Проектиране и изграждане на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново, ЗМ Силистар
2.11. Изработване и монтиране на паркова мебел – 40 броя дървени маси с пейки; 50 броя дървени пейки. Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми.
2.12. Възстановяване на 1 въжен мост - м. Ковач
2.13. Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания – р. Велека - м. Петрова нива, м. Качул и р.Мечи дол – край с.Стоилово.
2.14. Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура – 8 броя масивни заслони от камък и дърво; 10 броя дървени малки заслони; 4 броя огнища; 24 броя пейки; 25 броя дървени маси с пейки; 3 броя дървени кули и 2 броя дървени платформи; 10 броя информационни табели.
2.15. Ремонт на сградата, изработване на концепция за ИПЦ и обновяване на експозициите в Малко Търново.
2.16. Ремонт, допълване на експозицията и обслужване на ИПЦ на Парка - Горска сбирка в село Граматиково.
2.17. Ремонт на помещения, оборудване на зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала с библиотека в централния офис на ДПП Странджа, гр. Малко Търново
2.18. Ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на град Ахтопол, оборудване и интепретация на Информационно посетителски център „Приморска Странджа” в гр. Ахтопол
2.19. Ремонт на съществуваща запустяла сграда, бивше начално училище оборудване и обслужване на многофункционален обучителен център за ключови природозащитни дейности в с. Заберново
3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
3.1. Създаване на специализирана образователна програма „Природата на Странджа”
3.2. Тиражиране на илюстративни/информационни материали, необходими за въвеждане на образователната програма по създадената концепция
3.3. Създаване на 5 интерпретативни програми за различни възрастови групи
3.4. Доставка на оборудване и материали необходими за образователни дейности и интерпретативни програми – мобилна учебна лаборатория, палатки и оборудване за палатки, бинокли, зрителна тръба, челници и др.
3.5. Разработване и тиражиране на наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързани с опазване на влечуги, птици, дребни бозайници.
3.6. Разработване на тематични мултимедийни презентации за природозащитната стойност на Парка - опазване и възстановяване на целеви видове и местообитания, устойчиво развитие на региона.
3.7. Организиране на тематични дни на Природен парк Странджа
3.8. Разширяване интернет страницата на Парка и превеждането й на английски език.
3.9. Изготвяне на аудиопътеводители за 5 маршрута на български и английски език, тиражиране върху персонални аудиоустройства
3.10. Разработване на материали и продукти за представяне на ПП Странджа в туристически изложения/борси /брошури, дипляни, листовки, чанти, сувенири за марката Странджа, клипове и др./
3.11. Развитие на мрежата от сертифицирани обекти и продукти с регионална марка Странджа и. създаване на методика за сертифициране на странджанския манов мед, култивиране на билки, плодове, трайни насаждения и др.
3.12. Доставка, изработване на информационен материал и монтиране на пет обществено информационни портала за Парка
4. Планиране на управлението
4.1. Изготвяне на модел за устойчиво управление на Парка
4.2. Създаване на Стратегия за природосъобразен туризъм.
4.3. Създаване на медийна стратегия за комплексно промотиране на защитената територия
4.4. Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП Странджа
4.5. Изготвяне на Стандарт за парковата инфраструктура
5. Одит на проекта
6. Организация и управление на проекта
7. Публичност на проекта - Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

 

   
NatureSDI Plus EU
   

Мрежа от най-добрите практики за Инфраструктури на Пространствените Данни (ИПД) за природозащита - Nature SDIplus

Проект на Европейската комисия към Европейския съюз със заглавие „Мрежа от най-добрите практики за Инфраструктури на Пространствените Данни (ИПД) за природозащита - Nature SDIplus” (“Best Practice Network for Spatial Data Infrastructures (SDI) in Nature Conservation - Nature SDIplus”).

Инициативата има за цел да дискутира въпроси и проблеми, свързани с използването на пространствените данни в природозащитата и в управление на природата в съзвучие с европейската директива INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) (www.inspire.jrc.ec.europa.eu). Част от проекта е постигането на конкретни резултати, касаещи хармонизацията на данни според предписанията на Директивата INSPIRE.

Проектът ще допринесе за прилагането на Директивата INSPIRE в защитените териториии, като специално внимание се отделя на данните, свързани с опазване на природата (съгласно Приложенията към Директивата INSPIRE):

  • Защитени територии (Приложение I);
  • Биогеографски региони, местообитания и биотопи, разпространение на видове (Приложение III).

Проектът започна своето изпълнение през месец октомври 2008 г. и ще продължи до месец март 2011 г. Подробна информация за него можете да намерите на интернет-страницата www.nature-sdi.eu.

Дирекция на Природен Парк „Странджа” участва като партньор в проекта и доставчик на данни. Друг български партньор по проекта е ДПП „Витоша” (www.dppvitosha.bg), а координатор за България е „УРСИТ” ООД (www.ursit.com).

Обучение в природозащита чрез „осиновяване” на екотуристически маршрути и кътове за отдих

Проектът „Обучение в природозащита чрез осиновяване на екотуристически маршрути и кътове за отдих” се реализира от сдружение с нестопанска цел „Златна Странджа” в партньорство с Дирекция Природен парк „Странджа”, СОУ „Васил Левски” - град Малко Търново и Българска фондация Биоразнообразие.

Чрез дейностите по проекта, младите хора, живеещи на територията на Природен парк Странджа ще придобият нови знания и умения. Гарантира се пълноценното организиране на свободното време на учениците от СОУ” Васил Левски”, град Малко Търново и се създава възможност за младите хора да проявяват самостоятелност при избора на извънучилищни дейности както и да участват активно в клубове по интереси.

Дейностите по проекта ще повишават екологичните компетентности на учениците чрез осиновяване на екомаршрути и места за отдих, ще повишат гражданските им позиции и тези на техните родители по отношение на опазването на околната среда и гражданските им права. За първи път учениците от местното училище ще имат възможност да издават ученически вестник. Ще се приложи нов модел за България за природозащита – „осиновяване на туристически маршрути”.

Проектът стартира през месец август на 2009 г. и ще продължи до месец януари 2010 г. Финансовата подкрепа е благодарение на фондация „Чарлз Стюарт Мот”, предоставена чрез фондация „ЕкоОбщност”

Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина

След 15 години активна дейност в района на природен парк „Странджа”, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), приемник на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, стартира нов двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие. Средствата за реализация на Проекта са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и са в размер на 519 780 евро.

Целта на Проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието.

Екипът на Проекта ще работи за:

• Създаване на база данни и система за мониторинг на биоразнообразието и социално-икономическите характеристики на региона

• Изготвяне и прилагане на Комуникационна стратегия, провеждане на социологическо проучване на обществените нагласи и образователни програми за ученици и студенти

• Развитие и прилагане на регионалната запазена марка „Странджа” и работа с местни хора, развиващи природосъобразен бизнес

• Създаване на структура за съвместно управление и подготовка на пълната документация за обявяване на биосферен резерват

• Прилагане на моделни проекти за опазване на видове и хабитати с въвличането на местни заинтересовани страни

Най-важните резултати, които се очакват по Проекта, са свързани с разработването и прилагането на Стратегия за съвместно управление на територията, която да кореспондира със Севилската стратегия за биосферните резервати, развитие на устойчиви природосъобразни бизнеси и приложени преки консервационни мерки.

Проектът ще се изпълнява от БФБ в партньорство с Дирекцията на ПП „Странджа”, Българския национален комитет по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО и Департамента за управление на природата към Норвежкото министерство на околната среда. Цялостното управление ще бъде осъществявано от БФБ чрез централния офис в София и новосъздадения офис в Бургас.

Промяната на отношението на местните общности в Странджа по посока на устойчивото развитие и ползване на планината е от особен интерес за БФБ. Важно е да се покажат дъглосрочните ползи от социалното и икономическо развитие в една добре управлявана защитена територия. Друга много важна посока на Проекта е подготовката за създаване на модерен биосферен резерват в Странджа, в съответствие с ангажиментите на България пред ЮНЕСКО.

Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения

През 2009 г. четири Дирекции на Природни паркове, заедно с Асоциацията на парковете в България, участват като партньори по тристранен проект между Белгия, България и Македония на име “Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения”.

Проектът е част от Фламандскo програма за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. Изпълняващи организации са Aurea Imaging – водеща организация и партньор от фламандска страна; ДПП Персина, ДПП Русенски Лом, ДПП Странджа, ДПП Българка и Асоциация на парковете в България от българска страна; Министерство на околната среда и пространственото планиране и Балканска Фондация за устойчиво развитие от македонска страна. Общата стойност на проекта е 157 000 евро, като 70 000 евро от тях са предоставени от Фламандското правителство, а останалите са принос на партньорите.

Основната цел на проекта е да изгради необходимите умения и знания сред българските и македонски специалисти по провеждане на мониторинг и при съставянето на доклади за състоянието на защитените зони и територии чрез ползването на модерни методи за анализ и контрол на промените в земеползването. Предвидени са обученията по интерпретация на сателитни снимки и обучения относно задълженията за мониторинг и редовни доклади за състоянието на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, при чието провеждане и съставяне анализът на спътникови снимки играе много важна роля.

Основните ползи за всяка една от четирите български паркови дирекциите са закупуването на сателитни снимки за териториите на парковете, софтуерен продукт за анализа на снимките в рамките на проекта, обучение по ГИС за напреднали и обучение за анализ на сателитни снимки.

По време на курсовете възможност за участие имат и останалите седем Дирекции на Природни паркове в България. Курсовете са общи за партньорите от България и Македония и предоставят възможност за обмяна на опит между колегите от двете страни.

Проектът може да се разглежда като продължение на успешно проведения през 2007 г. проект БУЛГАНАТ с участието на фламандски партньори и две Дирекции на природни паркове в България. Тогава бяха проведени обучения по използване на географски информационни системи. Настоящият проект цели задълбочаване и надграждане на тези познания.

Продължителността на проекта е една година.


ДПП Странджа работи по проект "Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."Околна среда 2007 – 2013 г.

English Българкси